Een op en top Belgisch restaurant vraagt natuurlijk om water van eigen bodem. Daarom serveren we in onze resto’s 100% Belgisch water. De natuurlijke mineraalwaters van SPA® worden, na een lange ondergrondse reis door 500 miljoen jaar oude grondlagen, gewonnen in het hart van de Venen. Al meer dan 130 jaar wordt er alles aan gedaan om dit natuurgebied zo intact en puur mogelijk te houden om zo de zuiverheid van het natuurlijk mineraalwater te garanderen. SPA®, tijdloos puur.

Klaar voor een wedstrijd? Lunch Garden en SPA® leggen jou in de watten! Scan de QR-code in één van de Lunch Garden resto's om kans te maken op 1 van de 10 cadeaubonnen t.w.v. €250 bij Ardennes-Etape. Deelnemen kan t.e.m. 2 augustus 2021.

Succes... en gezondheid!

Wedstrijdreglement

"Win 1 van de 10 cadeaubonnen bij Ardennes-Etape twv €250"
28/06/2021 – 02/08/2021

Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de modaliteiten van de wedstrijd "Win 1 van de 10 cadeaubonnen bij Ardennes-Etape twv €250" (hierna: de “Actie”), georganiseerd door Spadel NV (hierna genoemd: "Spadel" of "de Organisator”), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0405.844.436 (RPR Brussel), met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110, België.


1. Deze Actie, die draait rond de waters die onder het merk Spa® en Bru® worden verkocht bij Lunch Garden: Spa® Reine PET (33cl, 50 cl), Spa® Intense PET (33cl, 50cl), Spa® Touch Sparkling PET (Lemon / Grapefruit 50cl), Spa® Touch Still PET (Strawberry-Mint 50cl) en Bru® PET (50cl), loopt van 28/06/2021 tot en met 02/08/2021. Het betreft een tijdelijke actie waarbij 10 cadeaubonnen bij Ardennes-Etape twv €250 te winnen zijn.
2. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor de personen die in België gedomicilieerd zijn en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, met uitzondering van de personen vermeld in artikel 3.
3. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en samenwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Actie.
4. Deelname aan de Actie verloopt als volgt: 1) De deelnemer scant de QR-code op 1 van de verschillende beschikbare promotiematerialen bij Lunch Garden. De deelnemer vult het online formulier op Spa-contest.com in. Dit is enkel mogelijk gedurende de periode van de Actie.
2) Daar beantwoordt de deelnemer de wedstrijdvra(a)g(en) en de schiftingsvraag.
3) De deelnemer vult zijn gegevens in (volledig). De winnende deelnemers (hierna: de “winnaars”) zullen bepaald worden op basis van correcte antwoorden op de wedstrijdvra(a)g(en) en de dichtstbijzijnde antwoorden (naar boven en naar beneden) op de schiftingsvraag.
5. Winnaars: De Organisator zal in de loop van de maand augustus 2021 contact opnemen met de winnaars. Na de bekendmaking van de winnaars, zullen de cadeaubonnen per post worden verzonden naar de winnaars. De winnaars kunnen tot uiterlijk 31/08/2021 de uitkering van hun prijs vragen, bij gebreke waarvan iedere aanspraak in dat verband vervalt en ongeldig wordt. Eenzelfde persoon kan verschillende keren deelnemen aan de Actie, maar kan slechts 1 prijs winnen. De Organisator kent maximum één prijs per winnaar (naam, postadres, e-mailadres) per Actie et per kalenderjaar toe (zie artikel 7).
6. Prijzen: Elke winnaar krijgt 1 cadeaubon van Ardennes-Etape twv €250. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
7. Beperking tot één prijs per kalenderjaar Eenzelfde deelnemer kan per kalenderjaar slechts één prijs winnen ten gevolge van een Actie georganiseerd door Spadel. Dit betekent dat Spadel geen prijs zal toekennen aan een winnende deelnemer indien deze laatste reeds een prijs heeft gewonnen in hetzelfde kalenderjaar (zijnde, van 1 januari 2021 tot 31 december 2021). De winnende deelnemer die al een prijs heeft gekregen ingevolge een vorige actie in hetzelfde kalenderjaar et die geen prijs ontvangt naar aanleiding van deze Actie, zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de Organisator door het feit dat hij geen prijs ontvangt.
8. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren en/of van rechtswege en zonder ingebrekestelling te diskwalificeren in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vergoeding door de Organisator. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens uit te sluiten.
9. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vergoeding door de Organisator.
10. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
11. De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en kan worden toegekend.
12. De deelnemers aanvaarden door middel van deelname aan deze Actie dat hun voornaam en woonplaats op de hiervoor genoemde website(s) worden gepubliceerd, zonder dat de Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover vereist doet de deelnemer afstand van de rechten die hij op basis van auteursrechten of enige andere wettelijke bepaling ter zake zou hebben.
13. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaar is in dat verband in geen geval gerechtigd op enige vergoeding (andere dan de reeds ontvangen prijs). Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Organisator.
14. De Organisator zal alle persoonsgegevens die zij via deze Actie en na de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer inzamelt, verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Verordening (EU° 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De Organisator zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken met het oog op de uitvoering van de Actie. Zonder expliciete toestemming van de deelnemer worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet bewaard voor verdere acties en promoties. Een deelnemer heeft het recht om geïnformeerd te worden over zijn persoonsgegevens die door de Organisator worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, irrelevante of onvolledige gegevens te vragen. Het volledige privacybeleid van de Organisator kan geraadpleegd worden op Spa-contest.com
15. De Organisator en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in dit Reglement genoemde websites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. Voorts sluit de Organisator voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig uit. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit Reglement doen evenwel geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Organisator voor diens bedrog of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers of het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de Organisator vormt.
16. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
17. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen en/of op te geven om redenen van overmacht, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
18. De deelname door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de website, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens schending van de auteursrechten.
19. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen schriftelijk gestuurd worden naar de Consumenten Service, Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel, België.
20. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Door dit Reglement te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het Reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.
21. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator.
22. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting van de betrokken deelnemers met zich meebrengen.
23. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers.
Opgemaakt te Brussel, 18/06/2021